مقالات   
 

 کارآیی کربن پوسته‌ی سبز بادام در تصفیه‌ی فاضلاب

نام مقاله: بررسی کارآیی کربن پوسته‌ی سبز بادام در حذف کروم شش‌ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی / پدیدآورندگان: نگین ناصح، بهنام باریک‌بین، لعبت تقوی، علیرضا حریفی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: یکشنبه 9 دی 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی کارآیی کربن پوسته‌ی سبز بادام در حذف کروم شش‌ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی
پدیدآورندگان: نگین ناصح، بهنام باریک‌بین، لعبت تقوی، علیرضا حریفی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «علوم و تکنولوژی محیط زیست»، دوره‌ی ۱۸، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
زمینه و هدف: تخلیه پساب صنایع حاوی کروم شش ظرفیتی به داخل محیط می­ تواند اثرات مضری را برای انواع موجودات زنده به همراه داشته باشد. بنابراین باید با یک روش مؤثر، قبل از تخلیه به محیط از آب­ های آلوده حذف گردد. هدف از این مطالعه، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از کربن پوسته سبز بادام می­ باشد.
روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از کربن پوست سبز بادام منطقه بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، با تغییر در زمان تماس، غلظت، pH، مقدار جاذب و دما و بر اساس مدل جریان ناپیوسته، انجام گردید. در پایان برای سنجش کروم شش ظرفیتی از اسپکتروفتومترUV/Vis Spectrometer T۸۰+در طول موج ۵۴۰ نانومتر استفاده شد.
یافته­‌ها: با توجه به نتایج به دست آمده، حذف کروم شش ظرفیتی وابستگی زیادی به pH محلول دارد. یافته ها نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، زمان تماس و دما، درصد حذف افزایش داشت و به دلیل محل­ های محدود در جاذب، با افزایش غلظت اولیه کروم، راندمان حذف کاهش ­یافت.
نتیجه‌گیری: کربن حاصل از سوزاندن پوسته سبز بادام به طور موثری حذف کروم شش ظرفیتی را از فاضلاب صنعتی انجام می­‌دهد.

کلیدواژگان :
فلزات سنگین، کروم شش‌ظرفیتی، جاذب زیستی، جذب سطحی، فاضلاب.

 
 نظرات