مقالات   
 

 چند و چونِ احساس مسئولیت زیست‌محیطی

نام مقاله: بررسی رابطه‌ی پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با رفتار محیطزیستی (مورد مطالعه: ساکنان نورآباد ممسنی) / پدیدآورنده: اصغر میرفردی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 6 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله: بررسی رابطه‌ی پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با رفتار محیطزیستی
(مورد مطالعه: ساکنان نورآباد ممسنی)
پدیدآورنده: اصغر میرفردی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ی پایدار»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
با توجه به این که مشکلات زیست‌محیطی روز به روز در حال افزایش است، حفظ محیط زیست نیازمند رفتار زیست‌محیطی مناسب می­‌باشد. این مقاله به بررسی رفتار زیست‌محیطی شهروندان ساکن نورآباد ممسنی و رابطه‌ی آن با پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی پرداخته است. جامعه‌ی آماری، افراد ۱۵ سال و بالاتر شهر نورآباد بوده است که با استفاده از جدول لین تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای چندمرحله‌ای نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ی ساختمند بود که با استفاده از مقیاس نگرش به محیط زیست به‌کارگرفته‌شده توسط صالحی عمران و آقامحمدی (۱۳۸۷)، مقیاس احساس مسئولیت اجتماعی به‌کارگرفته‌شده توسط حقیقتیان و امیدی (۱۳۸۷) و رفتار زیست‌محیطی به‌کارگرفته‌شده توسط نواح و فروتن­‌کیا (۱۳۹۰) تدوین گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیر وابسته (رفتار محی زیستی) با متغیرهای احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست‌محیطی در سطح ۹۹درصد و با متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی در سطح ۹۵درصد رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارد. نتیجه این که باورداشت‌­ها و نگرش‌­های افراد که نشانگر شرایط اجتماعی شدنِ آن‌ها می‌باشد، نقش مهمی در رفتارهای زیست‌محیطی دارند.

کلیدواژگان :
احساس مسئولیت اجتماعی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، رفتار زیست‌محیطی، نگرش زیست‌محیطی، نورآباد ممسنی.

 
 نظرات