مقالات   
 

 نیازسنجی آموزشی شاخص‌های برگزیده‌ی اکوشهر

نام مقاله: نیازسنجی آموزشی شاخص‌های برگزیده‌ی اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحیه‌ی شش منطقه‌ی یک شهرداری تهران) / پدیدآورندگان: مهسا مساعدی، رخشاد حجازی، مژگان زعیم‌دار ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: یکشنبه 23 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: نیازسنجی آموزشی شاخص‌های برگزیده‌ی اکوشهر
(مورد مطالعه: شهروندان ناحیه‌ی شش منطقه‌ی یک شهرداری تهران)
پدیدآورندگان: مهسا مساعدی، رخشاد حجازی، مژگان زعیم‌دار
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ علمی ـ پژوهشی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ی پایدار»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
مفهوم اکوشهر نگرشی جدید در مدیریت شهری از منظر محیط زیست است. پیاده­سازی شاخص­های هیجده­گانه اکوشهر نیازمند کنش و واکنش متقابل شهروندان و مدیریت شهری است. سنجش آگاهی شهروندان از شاخص­های اکوشهر، به مدیران شهری کمک می­کند تا اجرای این طرح با موفقیت حداکثری انجام شود. شهرداری منطقه یک شهر تهران، ناحیه شش را به عنوان نخستین ناحیه و مبنای اجرای طرح اکوشهر انتخاب کرده است. پژوهش حاضر آگاهی شهروندان ناحیه نام برده را برای شش شاخص فضای سبز، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، پسماند، آب و انرژی آزموده است. این بررسی به کمک پر کردن ۳۸۱ پرسشنامه به صورت حضوری انجام شد و بر اساس نظر کارشناسان، پرسشنامه دارای روایی مناسب و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که دارای پایایی مناسبی (آلفای کرونباخ برابر با ۸۷/۰) بود. تعداد ۵ آزمون آماری انجام شد. آزمون­های آماری به کار گرفته شده شامل آلفای کرونباخ، من­ویتنی­، کروسکال­والیس، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی بود. نتایج بررسی نشان داد که میزان آگاهی شهروندان ناحیه شش منطقه یک تهران در خصوص شاخص­های آب و آلودگی­های صوتی و هوا در حد قابل قبول بود و در مورد شاخص­های فضای سبز، پسماند و انرژی در حد غیر قابل قبول بود. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، متغیر مستقل سطح درآمد روی متغیر وابسته آگاهی محیط زیستی تأثیر معنی­دار داشت و متغیر مستقل سطح تحصیلات روی متغیر وابسته آگاهی محیط زیستی تأثیر معنی­داری نداشت. نهایتاً خروجی کار چک لیست نیازهای آموزشی شهروندان ناحیه شش منطقه یک تهران برای پیاده سازی اکوشهر آماده گردید.

کلیدواژگان :
نیازسنجی آموزشی، آگاهی‌سنجی، اکوشهر، ناحیه‌ی شش منطقه‌ی یک شهر تهران.

 
 نظرات