مقالات   
 

 تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان

نویسند‌گان: سیدعلی حسین پور، سمانه گل زردی، ساناز حکیم زاده...

ارسال کننده: میثم تقی زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 16 مهر 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله
تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان

سال انتشار 1392
محل انتشار همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت ازمعماری بومی تا شهر پایدار
زبان مقاله فارسی

نویسند‌گان:
سیدعلی حسین پور دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد گروه شهرسازی، دانشگاه بینالود مشهد
سمانه گل زردی دانشجوی مهندسی فضای سبز، دانشگاه بینالود مشهد
ساناز حکیم زاده دانشجوی مهندسی فضای سبز، دانشگاه بینالود مشهد


خلاصه مقاله
شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها و گسترش پیوسته آنها از مراکز شهربه سمت حومه مردم را از عرصه های طبیعی دور می سازد رشد شهری مسلط قرنبیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی اقتصادی و به ویژه زیستمحیطی را به همراه داشت که باعث توجه به محیط زیست گردید شناخت پیامدهایزیست محیطیناشی از توسعه شهر می تواند در بهبود کیفیت محیط شهری و برنامهریزی آینده موثر باشد لذا در این مقاله گسترش کالبدی شهر زنجان و تاثیراتزیست محیطی آن برشهر مطالعه شده است لذا در این گسترش کالبدی شهر زنجانو تاثیرات زیست محیطی آن بر شهر مطالعه شده استدر این تحقیق از مطالعاتاسنادی آمار و اطلاعات موجود بهره گیری شده است نتایج بررسی شش دسته ازآلودگی های هوا آب خاک صوتی مغناطیسی و بصری درشهر زنجان نشانگر وجودانواع آلودگی ها بویژه آلودگی هوا در این شهر می باشد که افزایش جمعیت وگسترش شهر عامل موثری در تخریب منابع و بحران های محیط زیست بوده و درنهایت در این مقاله برای کاهش اثرات مخرب گسترش شهری بر محیط زیسترویکردهای کاهش استفاده از وسایل شخصی حمل و نقل عمومی و پیشنهادمیشودکلمات کلیدیتوسعه پایدار، زیست محیط شهری، شهر فشرده، کالبد شهری، گسترش افقی
 
 نظرات