مقالات   
 

 تاثیرات زیست‌محیطی گسترش کالبدی شهر

نویسند‌گان: سیدعلی حسین پور، سمانه گل زردی، ساناز حکیم زاده...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: سه شنبه 16 آبان 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت ازمعماری بومی تا شهر پایدار
زبان مقاله فارسی
نویسند‌گان: علی حسین‌پور، سمانه گل‌زردی، ساناز حکیم‌زاده

چکیده :
شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها و گسترش پیوسته آنها از مراکز شهربه سمت حومه مردم را از عرصه های طبیعی دور می سازد رشد شهری مسلط قرنبیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی اقتصادی و به ویژه زیستمحیطی را به همراه داشت که باعث توجه به محیط زیست گردید شناخت پیامدهایزیست محیطیناشی از توسعه شهر می تواند در بهبود کیفیت محیط شهری و برنامهریزی آینده موثر باشد لذا در این مقاله گسترش کالبدی شهر زنجان و تاثیراتزیست محیطی آن برشهر مطالعه شده است لذا در این گسترش کالبدی شهر زنجانو تاثیرات زیست محیطی آن بر شهر مطالعه شده استدر این تحقیق از مطالعاتاسنادی آمار و اطلاعات موجود بهره گیری شده است نتایج بررسی شش دسته ازآلودگی های هوا آب خاک صوتی مغناطیسی و بصری درشهر زنجان نشانگر وجودانواع آلودگی ها بویژه آلودگی هوا در این شهر می باشد که افزایش جمعیت وگسترش شهر عامل موثری در تخریب منابع و بحران های محیط زیست بوده و درنهایت در این مقاله برای کاهش اثرات مخرب گسترش شهری بر محیط زیسترویکردهای کاهش استفاده از وسایل شخصی حمل و نقل عمومی و پیشنهادمیشود.

کلمات کلیدی :
توسعه‌ی پایدار، زیست‌محیط شهری، شهر فشرده، کالبد شهری، گسترش افقی.

 
 نظرات