مقالات   
 

 مطالعه‌ی کیفیت هوا در غرب و جنوب غرب کشور

عنوان مقاله: مطالعه‌ی کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده‌ی MODIS / نویسندگان: ساویز صحت کاشانی، غلامعلی کمالی، مجید وظیفه‌دوست، عباسعلی علی‌اکبری بیدختی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده‌ی MODIS
نویسندگان: ساویز صحت کاشانی، غلامعلی کمالی، مجید وظیفه‌دوست، عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
رخداد گرد و غبار به‌عنوان یکی از پدیده‌های بارز در مناطق خشک و نیمه‌خشک تأثیر بسزایی در کیفیت هوا دارد. در این پژوهش به‌منظور تخمین شدت رخداد گرد و غبار از محصولات ضخامت نوری سنجنده‌ی مادیس استفاده شده است. ضخامت نوری آلاینده‌ها براساس شاخص‌های مبتنی بر تفاضل بازتابش سطحی و اختلاف دمای درخشندگی در طول موج‌های ۱۱ و ۱۲ میکرومتر محاسبه شده است. این شاخص‌ها به‌منظور تخمین وسعت و بارزسازی گرد و غبار، پس از تعیین آستانه‌های دمایی محاسبه شده‌اند. همبستگی منفی بین پارامتر دید افقی و ضخامت نوری هواویزها و نیز رابطه‌ی همبستگی مثبت خطی قابل ملاحظه‌یی بین غلظت ذرات معلق P‌M$_{۱۰}$ و ضخامت نوری هواویزها در طول موج ۵۵۰ نانومتر برقرار است. تحلیل آماری، مبین توانایی روش مذکور در تفکیک گرد و غبار از آلاینده‌های پیش‌زمینه و کاربرد آن در بهینه‌سازی بارزسازی گرد و غبار و شدت آن در منطقه است.

کلیدواژه‌ها :
سنجنده‌ی مادیس، بارزسازی گرد و غبار، دید افقی، ضخامت نوری هواویزها.

 
 نظرات