مقالات   
 

 ابعاد برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی

نام مقاله: بررسی ابعاد پنهان برنامه‌های درسی در رشته‌های مهندسی (مطالعه موردی: دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه کاشان) / پدیدآورندگان: محمد امینی، حمید رحیمی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 26 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: بررسی ابعاد پنهان برنامه‌های درسی در رشته‌های مهندسی (مطالعه موردی: دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه کاشان)
پدیدآورندگان: محمد امینی، حمید رحیمی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «آموزش مهندسی ایران»، دوره‌ی ۱۵، شماره‌ی ۶۰، زمستان ۱۳۹۲.

چکیده :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش­ عالی، همانند سایر نهادهای آموزشی و تربیتی، به موازات اهداف و کارکردهای رسمی و صریح خود دارای آثار و کارکردهای ضمنی نیز هستند که تأثیراتی چشمگیر بر یادگیری و رشد شخصیتی و رفتاری یادگیرندگان دارد. از این تأثیرات و کارکردها با عنوان برنامه‌ی درسی پنهان نام برده می‌­شود. هدف این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه عناصر و مؤلفه­‌های برنامه­‌های درسی پنهان در دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه کاشان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان مهندسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در دانشگاه کاشان بود (۱۶۲۲=‌N) که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد ۹۹ نفر از آن‌ها به­‌عنوان گروه نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‌­آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود که برنامه‌ی درسی پنهان در قالب شش مؤلفه بررسی شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۰/۰ برآورد شد. یافته‌­های به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای برنامه‌ی درسی پنهان مؤلفه‌­های روش‌های تدریس، شیوه­‌های ارزش‌یابی، قوانین و مقررات و تعاملات استادان و دانشجویان عواملی هستند که از نظر دانشجویان مهندسی کارکردی مؤثر در محیط‌های آموزشی آن‌ها دارد و طبعاً عملکرد تحصیلی و نوع نگرش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌­دهند. همچنین، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میان دیدگاه‌های دانشجویان بر حسب جنسیت و رشته‌ی تحصیلی در خصوص نقش و جایگاه مؤلفه‌­های برنامه‌ی درسی پنهان تفاوت معنادار آماری وجود دارد. از این منظر، لازم است که در طراحی و اجرای برنامه‌­های آموزشی رشته‌­های مهندسی ملاحظات مرتبط با برنامه‌ی درسی پنهان مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کلیدواژگان :
رشته‌های مهندسی، برنامه‌ی درسی، برنامه‌ی درسی پنهان، کارکردهای ضمنی، دانشجویان، دانشگاه.

 
 نظرات