مقالات   
 

 شکل سطح تسلیم در سازه‌های ژئوتکنیکی

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر شکل سطح تسلیم در تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی سازه‌های ژئوتکنیکی / نویسندگان: هیثم حیدرزاده، محمد علیایی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: شنبه 4 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر شکل سطح تسلیم در تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی سازه‌های ژئوتکنیکی
نویسندگان: هیثم حیدرزاده، محمد علیایی
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش، دو مدل رفتاری M‌C‌H و D‌P‌H معرفی شده‌اند، که ساختاری کاملاً مشابه دارند و تفاوت آنها فقط در معیار تسلیمی است که برای آنها در نظر گرفته شده است. این دو مدل رفتاری در حقیقت از تلفیق مدل هذلولی، به ترتیب با سطوح تسلیم موهرٓـ کولمب و دراکرٓـ پراگر پدید آمده‌اند. پس از کالیبره‌کردن این مدل‌های رفتاری با داده‌های آزمایشگاهی در یک مسیر تنش خاص، نحوه‌ی عملکرد آنها در مسیرهای دیگر تنش با توجه به داده‌های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس به کمک زبان برنامه‌نویسی F‌i‌s‌h، این دو مدل رفتاری به نرم‌افزار F‌L‌A‌C معرفی شده‌اند، تا زمینه‌ی مناسب برای انواع تحلیل‌های عددی فراهم آید. به این ترتیب نحوه‌ی عملکرد این مدل‌های رفتاری و در نتیجه تأثیر سطوح تسلیم در تحلیل‌های عددی استاتیکی و دینامیکی مربوط به مسائل مختلف ژئوتکنیک )مثل ظرفیت باربری پی، تونل، و گودبرداری( مورد ارزیابی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، پیش‌بینی مدل‌های رفتاری به‌کاررفته در این پژوهش، با توجه به مسیر تنش کالیبراسیون )یعنی آزمایش سه‌محوری متداول(، در بارگذاری پی کمترین انطباق و در مسئله‌ی گود بیشترین انطباق را نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها :
سطح تسلیم، مدل‌های رفتاری، مسیرهای مختلف بارگذاری، تحلیل‌های عددی استاتیکی و دینامیکی.

 
 نظرات