مقالات   
 

 شناسایی الگوی رخدادهای لرزه‌ای آینده

نام مقاله: نظریه‌ی کاپولا و کاربرد آن در شناسایی الگوهای پیچیده‌ی رخدادهای لرزه‌ای آینده / پدیدآورندگان: مصطفی علامه‌زاده، رسول مظلوم ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 24 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: نظریه‌ی کاپولا و کاربرد آن در شناسایی الگوهای پیچیده‌ی رخدادهای لرزه‌ای آینده
پدیدآورندگان: مصطفی علامه‌زاده، رسول مظلوم
انتشاریافته در: نشریه‌ی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱ (۱۳۹۳).

چکیده :
پیشرفتهای موجود در روشهای تحلیل پیش‌یابی زلزله‌ها، امکان ارزیابی مکانهای پر خطر لرزه‌ای را با دقت زیاد توسط رو‌شهای تحلیل گرافی به وجود آورده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که علاوه بر شکل‌گیری خوشه‌های پر خطر لرزه‌ای، زمین شبکه‌ای پیچیده از زیرخوشه‌‌های متصل به هم قبل از یک زمین‌لرزه بزرگ را فراهم می‌آورد. در این تحقیق، برای مطالعه ‌و شناسایی خوشه‌های پر خطر زلزله‌های آینده از معیاری مبتنی بر کاپولا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده برتری این معیار نسبت به معیارهایی همانند شبکه‌های عصبی مصنوعی است. ارزیابی آماری رویدادهای موجود در کاتالوگ زمین‌لرزه‌های منطقه‌ای می‌تواند اطلاعاتی جدید از الگوهای مکانی زمین‌لرزه‌های مورد مطالعه یا خوشه‌هایی که نقش بیشتر و مهمتری در وقوع رخداد دارند را فراهم آورد. در این تحقیق برای تعیین بی‌هنجاریهای قبل از وقوع زمین-لرزه در ناحیه البرز و زاگرس از معیار کاپولا، که پایداری بیشتری نسبت به عوامل محیطی دارد، استفاده شده است و عملکرد آن در یافتن شبیه‌سازی زمین‌لرزه‌های مشابه آتی را نمایان می‌سازد. این معیار پایداری بیشتری نسبت به نوفه دارد و توانایی بیشتری در تعیین ارتباط درونی بین شبکه مکانی زمین‌لرزه‌ها قبل از زلزله اصلی را خواهد داشت.

کلیدواژگان :
معیار کاپولا، خوشه‌های لرزه‌ای، شبکه‌های پیچیده، مکان‌های پرخطر لرزه‌ای.

 
 نظرات