مقالات   
 

 پارامترهای اجرایی TBM و نرخ نفوذ آن

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM بر نرخ نفوذ آن، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی؛ مطالعه‌ی موردی: تونل بلند زاگرس/ نویسندگان : مصلح افتخاری، علیرضا باغبانان، راحب باقرپور ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تأثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM بر نرخ نفوذ آن، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی؛
مطالعه‌ی موردی: تونل بلند زاگرس
نویسندگان: مصلح افتخاری، علیرضا باغبانان، راحب باقرپور
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱، زمستان ۱۳۹۱.

چکیده :
نرخ نفوذ یکی از پارامترهای مهم در تعیین مدت زمان حفاری در عملیات تونلسازی است. از آنجا که عملیات حفاری اندرکنش میان زمین و ماشین است؛ بنابراین دو دسته‌ی کلی پارامتر موثر بر نرخ نفوذ وجود دارد. از طرفی در شرایط یکسان زمین، به دلیل پارامترهای اجرایی متفاوت ماشین، مقدار نرخ نفوذ متفاوت است. بنابراین در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای ماشین بر نرخ نفوذ با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی پرداخته شده است. پس از انتخاب پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ و ایجاد شبکه‌ی عصبی بهینه، تحلیل حساسیت بر روی پارامتر نیروی محوری پیشران و گشتاور انجام شده‌است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نیروی محوری پیشران و گشتاور در یک محدوده‌ی بهینه، سبب افزایش نرخ نفوذ می‌شود و به منظور دستیابی به نرخ نفوذ حداکثر می‌توان از زوج نیروی محوری پیشران و گشتاور بهینه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها :
ماشین حفر تونل (TBM)، نرخ نفوذ، شبکه‌های عصبی مصنوعی، نیروی محوری پیشران، گشتاور.

 
 نظرات