مقالات   
 

 نشست شالوده‌های سطحی در خاک‌های دولایه

عنوان مقاله: ارزیابی میزان تأثیر عوامل مختلف بر نشست شالوده‌های سطحی واقع بر خاک‌های دولایه‌ی روان‌گرا تحت بار سیکلیک / نویسندگان: پیمان ایوبی، علی پاک ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 5 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: ارزیابی میزان تأثیر عوامل مختلف بر نشست شالوده‌های سطحی واقع بر خاک‌های دولایه‌ی روان‌گرا تحت بار سیکلیک
نویسندگان: پیمان ایوبی، علی پاک
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
اغلب ساختمان‌های معمول بر روی شالوده‌ی سطحی ساخته می‌شوند. بررسی نشست شالوده‌های سطحی خصوصاً وقتی بارهای لرزه‌یی به روانگراشدن خاک زیر شالوده منتهی می‌شوند، موضوع تازه‌یی است. در این نوشتار سعی شده است با مدل‌سازی عددی، تأثیر عوامل مختلف در نشست شالوده‌ی سطحی بر روی خاک دو لایه‌ی روانگرا در دو حالت مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، پارامترهای عرض شالوده، بسامد تحریک ورودی، بیشینه‌ی دامنه‌ی تحریک ورودی، و نسبت عمق لایه‌ی بالایی به کل ضخامت خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که با افزایش عرض شالوده، کاهش بسامد، و افزایش دامنه‌ی تحریک ورودی، میزان نشست سازه افزایش می‌یابد. همچنین هر چه نسبت عمق لایه‌ی بالایی به کل دامنه بیشتر باشد، در حالت خاک متراکم بر روی خاک سُست، شاهد کاهش و در حالت خاک سُست بر روی خاک متراکم، شاهد افزایش نشست سازه خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها :
شالوده‌ی سطحی، روانگرایی، مطالعه‌ی پارامتریک، نشست، مدل عددی.

 
 نظرات