مقالات   
 

 منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی پل‌ها

نام مقاله : منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی پل‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های اتفاقی مختلط / پدیدآورندگان : مرتضی بسطامی، امیر ملکشاهی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 18 آبان 1395
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی پل‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های اتفاقی مختلط
پدیدآورندگان : مرتضی بسطامی، امیر ملکشاهی
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱ ـ ۱۳۹۳.

چکیده :
یکی از روش‌های ارزیابی لرزه‌ای پل‌ها استفاده از منحنی‌های شکنندگی تجربی است. از اطلاعات خسارت موجود برای برقراری رابطه بین حالت حدی خسارت و مؤلفه‌های حرکت زمین استفاده می‌شود. از آنجا که ویژگی‌های هیچ کدام از حرکت ورودی و مصالح سازه‌ای نمی‌توانند به طور قطع بیان شوند، مطالعات آسیب‌پذیری احتمالاتی با استفاده از روابطی که احتمال خسارت را به صورت تابعی از متغیرهای اتفاقی حرکت زمین و خصوصیات مصالح بیان می‌کنند، انجام می‌شود. این متغیرها عدم قطعیت‌های ذاتی دارند. در این مطالعه متغیرهای اتفاقی مذکور به همراه عدم قطعیت‌های وابسته به صورت مختلط در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان مطالعه موردی از اطلاعات خسارت ۲۷۶۸ پل در زلزله‌های ۱۹۹۴ نورتریج و ۱۹۹۵ کوبه و با استفاده از روشی که برای به دست آوردن منحنی‌های شکنندگی تجربی معرفی شده، منحنی‌های شکنندگی پل‌های مورد اشاره، به دست آمده‌اند.

کلیدواژگان :
پل، منحنی شکنندگی تجربی، زلزله، عدم قطعیت.

 
 نظرات