مقالات   
 

 ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های تحت بار مایل

نام مقاله: تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر / پدیدآورندگان: مرتضی جیریایی شراهی، مجتبی موسوی اوریمی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 19 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر
پدیدآورندگان: مرتضی جیریایی شراهی، مجتبی موسوی اوریمی

چکیده :
تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی در هنگام زلزله یکی از موضوعات مهم ژئوتکنیک لرزه‌ای است. در این تحقیق، با به‌کارگیری روش تعادل حدی، (NγE) معادله‌ی کوتر و روش سعی و خطا، بهینه‌ترین ضریب باربری لرزه‌ای روی خاک غیر چسبنده برای پی سطحی، که علاوه بر بار قائم تحت بار افقی نیز می‌باشد، به‌دست‌آمده است. در این روش، سطح گسیختگی خاک زیر پی، به‌صورت مرکب (صفحه‌ای و اسپیرال لگاریتمی) در نظر گرفته شده است. از مزایای این روش، تعیین سطح گسیختگی متناسب با ویژگی‌های خاک و ضرایب شتاب زلزله است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحلیل، با افزایش شتاب زلزله و افزایش بار افقی، ضریب باربری لرزه‌ای پی سطحی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از این تحقیق با دیگر نتایج موجود در متون علمی مقایسه شد و در اکثر حالات انطباق خوبی نشان داد.

کلیدواژگان :
زلزله، ضریب باربری لرزه‌ای، بار مایل، پی‌های سطحی، معادله‌ی کوتر، تعادل حدی.

 
 نظرات