مقالات   
 

 بررسی امواج رایلی حاصل از امواج حجمی

عنوان مقاله: بررسی امواج رایلی حاصل‌شده از امواج حجمی منتشرشده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حاکم بر این امواج / نوبسندگان: مجید رضایی‌صفت، ایمان عشایری، مهنوش بیگلری ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی امواج رایلی حاصل‌شده از امواج حجمی منتشرشده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حاکم بر این امواج
نوبسندگان: مجید رضایی‌صفت، ایمان عشایری، مهنوش بیگلری

چکیده :
زمین قطعأ یک محیط نامحدود نمی باشد ولی به منظور بررسی مسائل مهندسی زلزله در نزدیکی سطح، زمین غالبأ با یک جسم نیمه بینهایت با سطحآزاد، ایده آل سازی می شود. شرایط مرزی متناظر با سطح آزاد اجازه می دهد تا جواب های اضافه ای برای معادلات حرکت بدست آید. این جواب ها موج هایی را معرفی می کنند که حرکت آنها در محدوده کم عمقی نزدیک سطح آزاد متمرکز می باشد (یعنی امواج سطحی).
از آنجایی که مهندسی زلزله به اثر امواج زلزله بر سازه ها می پردازد، که در نزدیکی و یا روی سطح زمین قرار دارند و بدلیل اینکه این امواج کندتر از امواج حجمی با فاصله مستهلک می گردند، امواج سطحی بسیار مهم می باشند. مسائل انتشار موج در محیط متخلخل اشباع نخستین بار توسط بیو در اواسط قرن بیستم مورد بحث قرار گرفت. بعد از آن فرمول های تئوری محیط متخلخل اشباع که بوسیله چند سیال اشباع شده بود، با تحقیقات بیشتری بدست آمدند.
گسترش تئوری انتشار امواج در خاک های غیراشباع، که از یک جسم جامد متخلخل که فضاهای خالی آن بوسیله آب و هوا به عنوان سیال های اشباع کننده پر شده است، اساس حل بیشتر مسائل پیچیده انتشار امواج در خاک های غیراشباع قرار گرفته است. در اثر برخورد یک موج فشاری مورب با فصل مشترک محیط متخلخل غیراشباع و محیط تک فاز، درنیمه فضای غیراشباع سه موج فشاری و یک موج برشی با قطبیت (SV) منتقل می شود از آنجایی که امواج رایلی که نخستین بار توسط Rayleigh در سال 1885 مورد بررسی قرار گرفتند حاصل امواج فشاری و برشی هنگام رسیدن به سطوح ناپیوستگی می باشند، در نتیجه متناظر با سه موج فشاری منتقل شده در نیمه فضای غیر اشباع، سه موج رایلی (R2 ، R1 و R3) در سطح آزاد بوجود می آید.
هدف از این تحقیق بدست آوردن امواج رایلی منتشر شده در سطح آزاد و معادلات حاکم بر این امواج با توجه به امواج حجمی (فشاری و برشی) منتشر شده در محیط متخلخل غیر اشباع که بوجودآورنده امواج سطحی در سطوح ناپیوستگی اند می باشد.

کلیدواژه‌ها :
محیط متخلخل غیراشباع، انتشار موج، امواج سطحی، موج رایلی.

 
 نظرات