مقالات   
 

 مقاوم‌سازی مخازن آب بتنی با FRP

عنوان مقاله: مقاوم‌سازی مخازن آب بتنی با الیاف مسلح پلیمری FRP / نویسندگان: نادر قدس، محمود شنایی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 بهمن 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مقاوم‌سازی مخازن آب بتنی توسط الیاف مسلح پلیمری FRP
نویسندگان: نادر قدس، محمود شنایی
ارائه‌شده در: هشتمین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران
دانشکده‌ی مهندسی عمران، بابل
۱۷و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳

چکیده :
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎزن آب ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ نقشه‌های ﺗﯿﭗ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی رئیس‌جمهور ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫـﺎی فولادی ﻣﺴـﻠﺢ می‌شوند و عملاً ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺨﺎزن ﺷﺪه و سرمایه‌گذاری‌های ﮐﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر می‌رود ، مقاوم‌سازی ﻣﺨـﺎزن آب ﺑﺘﻨﯽ به‌عنوان ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی FRP اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ می‌شود ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﯿﺎف FRP آن‌ها را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن‌ها را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه به‌گونه‌ای ﮐـه ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و به‌عنوان ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ وﻇﯿﻔﻪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾـﮏ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و نحوه مدل‌سازی و ﻧﺘﺎﯾﺞ به‌دست‌آمده از ﺗﺤﻠﯿﻞ غیرخطی آن در نرم‌افزار ANSYS ﺻﻮرت می‌پذیرد.اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺰن ﻓﻮق در ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۲۰و۲۰و۸ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ گرفته‌شده اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺰن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد المان‌ها عملاً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در نرم‌افزار ANSYS ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ می‌شود ، ﻟﺬا اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺰن ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه در ﻣﺪل ﺑﻪ یک‌پنجم کاهش‌یافته ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﻞ ﻣﺪل ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺰن آب ﻓﻮق ﺑﺎ آرﻣﺎﺗﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه مدل‌سازی و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎر ﻣﺮده وزنده و فشار هیدرو استاتیک و ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آب و ﺑﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻌﺎش ﺳﻘﻒ و ﺟﺪاره در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ANSYS ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺰن آب ﺑﺎ اﺑﻌﺎد فوق‌الذکر ﺑﺪون آرﻣﺎﺗﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ANSYS موردبررسی قرارگرفته و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﻞ ترک‌ها شناسایی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و نهایتاً” ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺤﻞ و ﺟﻬﺖ ترک‌های ایجادشده در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺪون آرﻣﺎﺗﻮر لایه‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ FRP ﺑﺮای قسمت‌های ترک‌خورده پیش‌بینی ﮔﺮدﯾﺪه و مجدداً” ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣه ANSYS قرارگرفته و ﻧﺘﺎﯾﺞ به‌دست‌آمده ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻣﺨﺰن آب اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪ.

کلیدواژگان :
الیاف، پلیمر، تحلیل غیرخطی، مقاوم‌سازی، FRP.

 
 نظرات    
 
علیرضا عسکری 14:38 شنبه 14 بهمن 1396
0
 علیرضا عسکری
سلام با تشکر ازمقاله مفید و کاربردی در صنعت آب میباشد
نیما محسون 15:49 آدینه 20 بهمن 1396
0
 نیما محسون
سپاسگزاریم، مقاله مفیدی بود.