مقالات   
 

 پیش‌بینی رسوب‌گذاری در کرانه‌های ماسه‌ای

عنوان مقاله: پیش‌بینی موقعیت رسوب‌گذاری در ناحیه‌ی سواش سواحل ماسه‎ای به روش سطح پاسخ / نویسندگان: محمدرضا مطلبی زاده، مهدی شفیعی‌فر، مسعود قدسیان ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 2 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: پیش‌بینی موقعیت رسوب‌گذاری در ناحیه‌ی سواش سواحل ماسه‎ای به روش سطح پاسخ
نویسندگان: محمدرضا مطلبی زاده، مهدی شفیعی‌فر، مسعود قدسیان
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۳، مرداد و شهریور ۱۳۹۶.

چکیده :
ناحیه سواش، بعنوان محدوده‌ی انتهایی ناحیه داخلی شکست، مناطق و سازه‌های ساحلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عملکرد سواش تحت تاثیر امواج ورودی از ناحیه شکست، هندسه بستر ساحلی و اندرکنش سفره زیرزمینی-دریا است. در تحقیقات گذشته برای طراحی آزمایش‌ها از روش «هر بار یک عامل» استفاده شده است و تاثیر کیفی پارامترهای ارتفاع و پریود موج منظم، تراز آب سمت دریا، تراز سفره زیر زمینی، و شیب ساحل بر تغییرشکل ساحل مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، برای ساحل ماسه‌ای انعکاسی با قطر متوسط mm۸/۰، آزمایش‌ها به روش «سطح پاسخ مرکزی» طراحی شده اند و تاثیر کمّی و متقابل پارامترهای ارتفاع و پریود موج نامنظم، ترازهای آب سمت دریا و پشت ساحل، و شیب ساحل؛ بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سطح پاسخ مرکزی نشان داد تراز آب زیر زمینی در ساحل، تاثیر معناداری بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش ندارد و افزایش ارتفاع موج منجر به جابجایی سریع این موقعیت به بالای ساحل می‌شود. موقعیت شروع رسوبگذاری سواش با زیاد شدن شیب ساحل به بالای ساحل حرکت می‌کند و برعکس با بالا آمدن تراز آب سمت دریا این موقعیت به سمت پایین ساحل جابجا می‌شود. اندرکنش قابل توجهی بین میزان تاثیر ارتفاع و پریود موج بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش وجود دارد. در ضمن بین تراز آب سمت دریا و ارتفاع موج اندرکنش کمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها :
سواحل ماسه‌ای، ناحیه‌ی سواش، روش سطح پاسخ، مدل آزمایشگاهی، موقعیت شروع رسوب‌گذاری سواش.

 
 نظرات