مقالات   
 

 چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش‌ساخته

عنوان مقاله: مطالعه‌ی رفتاری و طبقه‌بندی چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش‌ساخته / نویسندگان: فرهاد بهنام‌فر، هادی رفیع‌زاده نصرآبادی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 شهریور 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی رفتاری و طبقه‌بندی چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش‌ساخته
نویسندگان: فرهاد بهنام‌فر، هادی رفیع‌زاده نصرآبادی

چکیده :
اتصال تیر به ستون در سازههای بتن مسلح از اجزای اصلی انتقال نیرو میباشند به طوریکه خرابی این اتصالات باعث انهدام کل سازه میشود. دراین تحقیق با استفاده از تحلیل غیر خطی توسط نرم افزار Ansys رفتار اتصال تیر به ستون داخلی در سازههای بتنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت بررسی صحت نتایج نرمافزار ابتدا نتایج آزمایشگاهی یک نمونه اتصال با نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی مقایسه شده است و این مقایسه نشان میدهد که نرم افزار Ansys توانایی مدلسازی اتصالات بتنی را به خوبی دارا میباشد. سپس اثر پارامترهای مختلف بر روی رفتار اتصال درنمونه دیگری بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی :
اتصال تیر به ستون پیش‌­ساخته، تحلیل استاتیکی غیرخطی، عملکرد اتصال، مدل المان محدود.

 
 نظرات