مقالات   
 

 رفتار کائولین متخلخل در فروریزی و خزش

عنوان مقاله: رفتار کائولین با ساختار تخلخل دوگانه در فروریزی و خزش / نویسندگان: علی‌رضا باقریه، رضا فرپور، علی فارسیجانی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 28 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: رفتار کائولین با ساختار تخلخل دوگانه در فروریزی و خزش
نویسندگان: علی‌رضا باقریه، رضا فرپور، علی فارسیجانی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۲۰، ۱۳۹۵.

چکیده :
این پژوهش به صورت خاص به بحث چگونگی این تغییرات در خا‌کهایی که دارای تخلخل دوگانه هستند و تحت اثر تنش قرار می گیرند پرداخته است. برای انجام این پژوهش از خاک کائولینیت استفاده گردیده است. د برای اطمینان از روش ساخت نمونه و وجود تخلخل دوگانه در آنها، آزمایش تخلخل سنجی به روش تزریق جیوه نیز انجام گرفت که وجود تخلخل دو گانه در نمونه ها را تایید نمود. نمونه ها در دستگاه تحکیم قرار داده شده و بارگذاری انجام گرفت. اشباع به دو شکل انجام پذیرفت؛ در دسته اول ابتدا نمونه اشباع و سپس بار گذاری انجام گردید و در دسته دوم نمونه بار گذاری و سپس تحت بار ثابت اشباع شد، نتایج بدست آمده حاکی از عدم تاثیر ترتیب اشباع بر میزان تخلخل نمونه ها پس از رمبندگی است. در طول زمان قابل توجهی به منظور اندازه گیری تغییر شکلهای ثانویه خاک؛ نمونه ها به مدت زیادی تحت بار ثابت قرار داده شدند و افزایش نشست در برابر زمان پس از تکمیل تحکیم اولیه اندازه گیری گردید. داده های آزمایشگاهی نشان می دهد ضریب تحکیم ثانویه در بازه تنشهای ۱۰۰ کیلو پاسکال تا حدود ۳۰۰ کیلو پاسکال سیر صعودی و به ماکزیمم خود رسیده و پس از آن روند نزولی را طی می کند که با روند نتایج محققین گذشته انطباق دارد. بنابر این نظر به آنکه خاک استفاده شده توسط محققین گذشته دارای تخلخل ساده بوده است. عدم تاثیر ساختار تخلخل دوگانه بر روند تغییرات ضریب تحکیم ثانویه از نتایج این پژوهش قابل استنتاج می باشد.

کلیدواژه‌ها :
ضریب تحکیم ثانویه، تخلخل دوگانه، فروریزی.

 
 نظرات