مقالات   
 

 بهینه‌سازی بیشینه‌تراز تانک با قابلیت اطمینان هیدرولیکی

عنوان مقاله: بهینه‌سازی بیشینه‌تراز تانک با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه‌ی مورچگان / نویسندگان: محمود فتوحی فیروزآباد، مسعود تابش ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 15 دی 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بهینه‌سازی بیشینه‌ی تراز تانک با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب، با استفاده از الگوریتم جامعه‌ی مورچگان
نویسندگان: محمود فتوحی فیروزآباد، مسعود تابش
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران»، فروردین ۱۳۹۵، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۱.

چکیده :
تانک ها در شبکه توزیع آب وظیفه ذخیره آب به منظور استفاده در شرایط اضطراری، مصرف آتش نشانی و کنترل نوسانات مصرف را به عهده دارند. تانک ها هزینه های زیادی را در حین ساخت شبکه شامل می شوند، در زمان بهره برداری استفاده بهینه از کل حجم ضروری است. در غیر این صورت در صورتی که حجم تانک از حجم مورد نیاز در طول دوران بهره برداری کمتر و یا بیشتر باشد، قابلیت اطمینان بهره برداری از آن کمتر خواهد بود.بر این اساس، رابطه جدیدی برای قابلیت اطمینان تانک با توجه به تغییر تراز آب در تانک تعریف شده است. به علاوه، با توجه به اینکه تغییر تراز آب می تواند روی فشار و سن آب در گره ها تاثیرگذار باشد، این تاثیر با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی بررسی شده است. همچنین برای بررسی تاثیر همزمان تغییر تراز آب بر روی قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی، رابطه ای برای قابلیت اطمینان تلفیقی نیز تعریف شده است. مدیریت بهینه تانک های شبکه توزیع آب برای تامین آب مورد نیاز متقاضیان با کیفیت مطلوب اهمیت فوق العاده ای دارد. برای رسیدن به این مهم، بهینه سازی به عنوان ابزاری قدرتمند معرفی شده است. در این مقاله با معطوف شدن به فاز بهره برداری، سعی می شود بهینه سازی چندهدفه عملکرد شبکه های آبرسانی در چهار حالت تانک، هیدرولیکی (فشار در گره ها)، کیفی (سن آب) و تلفیقی (تانک، هیدرولیکی و کیفی) بررسی شود. در هر یک از حالت ها، هدف اول کمینه ساختن هزینه ساخت تانک است و هدف دوم، بیشینه نمودن قابلیت اطمینان هیدرولیکی، کیفی و تلفیقی می باشد. به منظور بهینه سازی عملکردی شبکه توزیع آب به علت کارایی بالا و سادگی پیاده سازی الگوریتم جامعه مورچگان، الگوریتم NA-ACO-CD در محیط Visual C++ تدوین شده است. کارایی الگوریتم تدوین شده با بهینه سازی توابع ریاضی آزمایش، اثبات شده و قابل اجرا بر شبکه های توزیع آب است. منحنی تمایل حاصل از بهینه سازی چندهدفه به تصمیم گیرنده این امکان را خواهد داد تا با توجه به شرایط موجود گزینه برتر را انتخاب نماید.

کلیدواژگان :
بهینه‌سازی چندهدفه، الگوریتم جامعه‌ی مورچگان، تانک، قابلیت اطمینان، سن آب.

 
 نظرات