مقالات   
 

 تحلیل اثر قوس‌زدگی در پایدارسازی شیروانی

عنوان مقاله: تحلیل عددی اثر قوس‌زدگی در پایدارسازی شیروانی‌های خاکی با استفاده از تکنیک شمع‌کوبی / نویسندگان: محمد اعزازی، محمدحسین خسروی، مهران سید مجرد ثمرین ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 14 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل عددی اثر قوس‌زدگی در پایدارسازی شیروانی‌های خاکی با استفاده از تکنیک شمع‌کوبی
نویسندگان: محمد اعزازی، محمدحسین خسروی، مهران سید مجرد ثمرین
ارائه‌شده در: دهمین کنگره‌ی بین‎المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران، تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
در چند دهه اخیر تکنیک استفاده از شمع در پایدارسازی شیروانی ها متداول شده است. در بررسی های آزمایشگاهی، وقوع پدیده قوس زدگی مشاهده و گزارش شده و در مطالعات تحلیلی محدودی که در این زمینه صورت گرفته، بیان شده است که در نتیجه عمل قوس زدگی از میزان فشار جانبی خاک کاسته می شود. بنابراین طراحی دیوارها بر اساس روابط متداول ضریب فشار جانبی خاک، تا حدودی محافظه کارانه بوده و با منظور کردن این پدیده، ضریب اطمینان در برابر لغزش به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از روش عددی المان محدود وقوع پدیده قوس زدگی در شیروانی های خاکی شمع کوبی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور یک مدل شده است. یک ردیف شمع در دیواره ترانشه ABAQUS شیروانی خاکی با ترانشه ای به عمق چهار متر در جلوی آن با استفاده از نرم افزار نصب شده و تاثیر قطر و فاصله داری شمع ها بر جابجایی خاک بین شمع ها و در نتیجه پایداری شیروانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق شکل گیری پدیده قوس زدگی در پشت شمع ها را تصدیق کرده و نشان می دهد که با افزایش نسبت فاصله به قطر شمع ها، جابجایی خاک میان شمع ها افزایش می یابد. همچنین با افزایش پارامترهای مقاومتی خاک از میزان جابجایی خاک میان شمع ها کاسته شده و می توان فاصله بین شمع ها را افزایش داد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که با در نظر گرفتن پدیده قوس زدگی در پایدار سازی ترانشه ها می توان تعداد بهینه شمع را محاسبه کرده و در هزینه و زمان انجام پروژه صرفه جویی کرد.

کلیدواژه‌ها :
شیروانی خاکی، شمع‌کوبی، قوس‌زدگی، تحلیل عددی.

 
 نظرات