مقالات   
 

 مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای

نام مقاله: مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی / پدیدآورندگان: مجید کیانی استیار، عباس قلندرزاده، توحید اخلاقی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 بهمن 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی
پدیدآورندگان: مجید کیانی استیار، عباس قلندرزاده، توحید اخلاقی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱ ـ ۱۳۹۵.

چکیده :
روش حفاری تمام مکانیزه‌ی تونل، لاینینگ‌های سگمنتی را ترویج نموده است. یکی از انواع تغییر شکل‌های بزرگ و ماندگار زمین، گسلش است. تونل‌ها به جهت طول زیاد در معرض خطر گسلش هستند. رفتار تونل‌ها در ناحیه‌ی گسل یکی از مسائلی است که کمتر مطالعه شده است. در این مقاله، جزئیات روش مدل‌سازی گسلش زمین و تونل سگمنتی حفر شده در خاک در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی بیان ‌شده و نتایج شش آزمایش گسلش شیب‌لغز نرمال با تونل سگمنتی در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی ارائه گردیده است. نتایج بیانگر موفقیت در مدل‌سازی است؛ لذا مکانیسم‌های گسیختگی ممکن مشخص گردید. این مکانیسم‌ها تابع میزان جابه‌جایی گسل است. با افزایش جابه‌جایی در گسل، تغییر شکل در مقطع عرضی تونل و در نهایت گسیختگی در پوشش تونل و ریزش خاک داخل آن اتفاق می‌افتد. نظر به اینکه تونل-های مورد مطالعه تونل‌های کم‌عمق شهری لحاظ گردیده‌اند، لذا ریزش خاک به داخل تونل منجر به شکل‌گیری فروچاله در سطح زمین می-شود. نتایج آزمایش‌ها با سربارهای مختلف نشان داد که با افزایش سربار تونل، آستانه‌ی تحمل تونل در مقابل ریزش خاک به داخل تونل در اثر گسلش افزایش می‌یابد. با وجود اعمال گسلش زیاد، آسیب‌های سازه‌ای در سگمنت‌ها به دلیل عملکرد مناسب هندسی سگمنت‌ها و اتصالات آنها اندک بوده و تنها آسیب‌هایی موضعی در آنها مشاهده گردید.

کلیدواژگان :
تونل، لاینینگ سگمنتی (قطعه‌ای)، گسل شیب‌لغز، گسل نرمال، سانتریفیوژ ژئوتکنیکی، مدل‌سازی فیزیکی.

 
 نظرات