مقالات   
 

 بار متناسب با جرم، برای پل‌های دارای انحنا

عنوان مقاله: توسعه‌ی روش طیف ظرفیت و تعیین تغییرمکانِ هدف در الگوی بار متناسب با جرم، برای پل‌های دارای انحنا در پلان / نویسندگان: علی گل‌افشار، فرهاد دانشجو ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: توسعه‌ی روش طیف ظرفیت و تعیین تغییرمکانِ هدف در الگوی بار متناسب با جرم، برای پل‌های دارای انحنا در پلان
نویسندگان: علی گل‌افشار، فرهاد دانشجو
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در نظرگرفتن الگوهای بار جانبی و نحوه‌ی تعیین تغییرمکان هدف در مورد پل‌ها در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی فزاینده، همواره یکی از مسائل مورد توجه پژوهشگران بوده و الگوهای بار متداول آیین‌نامه‌یی، الگوی بار متناسب با شکل مود اصلی سازه و الگوی بار جانبی متناسب با جرم است. در همین زمینه، یکی از روش‌های مورد استفاده برای تعیین تغییرمکان هدف برای الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه، استفاده از روش طیف ظرفیت است. در این نوشتار، یک روش پیشنهادی درخصوص رسم طیف ظرفیت در الگوی بار متناسب با جرم ارائه شده است. نتایج استفاده از روش پیشنهادی در تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده جهت رسم طیف ظرفیت و تعیین تغییرمکان هدف در یک پل دارای انحناء در پلان، نشان‌دهنده‌ی کارایی روش پیشنهادی در تعیین تغییرمکان هدف در نقاط کنترل در مقایسه با نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده است.

کلیدواژه‌ها :
پل دارای انحنا در پلان، طیف ظرفیت، الگوی بار متناسب با جرم، نقطه‌ی کنترل.

 
 نظرات