مقالات   
 

 مکش و پاسخ لرزه‌ا‌ی خاک‌ها‌ی غیراشباع

نام مقاله : تأثیر مکش بر پاسخ لرزه‌ا‌ی خطی و خطی معادل خاک‌ها‌ی غیراشباع / پدیدآورندگان : فرشاد فولادی، مهنوش بیگلری، ایمان عشایری ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 مهر 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : تأثیر مکش بر پاسخ لرزه‌ا‌ی خطی و خطی معادل خاک‌ها‌ی غیراشباع
پدیدآورندگان : فرشاد فولادی، مهنوش بیگلری، ایمان عشایری
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۱، ۱۳۹۴.

چکیده :
مباحث مربوط به مکانیک خاکها‌ی غیراشباع که اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مفاهیم مکانیک خاک کلاسیک را به چالش کشیده است نشان می‌دهد توصیف محیط‌های متشکل از سه فاز، نیازمند پارامترهای بیشتر و جدیدتری نسبت به محیط‌های متشکل از دو فاز آب و مواد جامد می‌باشد که سبب پیچیده‌تر شدن مفاهیم مکانیک خاک غیراشباع شده است. در این تحقیق، پاسخ لرزه‌ای آبرفتهای غیراشباع زنوز کائولین، توف کاملاً تجزیه شده و پوسیلت با در نظر گرفتن آثار مکش بافتی به عنوان یکی از متغیرهای حالت تنش خاک غیراشباع بر مدول برشی در کرنش‌های کوچک در حالت عادی تحکیم یافته و منحنی‌های کاهش مدول برشی و نسبت میرایی (G/G0-γ, D-γ)، در حوزه فرکانس (به روشهای خطی معادل و خطی) با استفاده از نرم‌افزار DEEPSOIL مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، که در قالب تابع بزرگنمایی و طیف دوجانبه شبه شتاب جابه‌جایی ارائه شده است، با بررسی پارامتریک پاسخ زمین، تأثیر مکش بافتی را بر پاسخ لرزه‌ای خاکهای‌ غیر اشباع نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها :
تحلیل پاسخ لرزه‌ا‌ی زمین، مکش بافتی، خاک غیراشباع، تابع بزرگنمایی، طیف پاسخ دوجانبه.

 
 نظرات