مقالات   
 

 بررسی رفتار لرزه‌ای خاکِ میخ‌کوبی‌شده

عنوان مقاله: مطالعه‌ی عددی و آزمایشگاهی بر روی رفتار لرزه‌ای خاکِ میخ‌کوبی‌شده، به‌منظور ارائه‌ی ضریب شبه‌استاتیکی بر اساس سطوح عملکرد / نویسنده: مجید یزدان‌دوست ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 21 اردیبهشت 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی عددی و آزمایشگاهی بر روی رفتار لرزه‌ای خاکِ میخ‌کوبی‌شده، به‌منظور ارائه‌ی ضریب شبه‌استاتیکی بر اساس سطوح عملکرد
نویسنده: مجید یزدان‌دوست
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
با توجه به گسترش استفاده از روش طراحی بر مبنای عملکرد لرزه‌ای در میان سازه‌های ژئوتکنیکی طی دو دهة اخیر و محروم ماندن سیستم‌های میخ کوبی از این توسعه، در این تحقیق کوشش شده است تا ضریب شبه استاتیکی به عنوان تابعی از پارامترهای اصلی زلزله، ویژگیهای ژئوتکنیکی در قالب شرایط ساختگاهی و سطوح عملکرد دیوار میخ کوبی شده معرفی گردد. به این منظور، با استفاده از آزمایشات میز لرزه بر روی مدل فیزیکی سیستم میخ کوبی به تعیین مرز‌های سطوح عملکرد این سیستم در شرایط لرزه‌ای و هندسی مختلف پرداخته شده است. سپس با تکیه بر نتایج حاصل از مدلسازی عددی سیستم میخ کوبی در قالب تغییر شکل‌های ماندگار و تعیین ضریب شبه استاتیکی معادل هر یک از مدلهای‌های عددی مورد مطالعه با استفاده از آنالیزهای تعادل حدی، به ارائة ضریب شبه استاتیکی معادل با سطوح عملکرد پرداخته شده است. نتایج حاصل در قالب تقسیمات ساختگاهی و لرزه‌ای مطابق با آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران و بصورت مجزا ارائه شده است که بیانگر تأثیر چشمگیر نوع ساختگاه و شرایط لرزه‌ای بر انتخاب ضریب شبه استاتیکی معادل با سطوح عملکرد می‌باشد. از سوی دیگر، سطح گسیختگی مشاهده شده در این سیستم یک سطح گسیختگی منحنی‌الخط با نقطة عطف مشخص می باشد به نحوی که مکان هندسی آن به عنوان تابعی از طول میخ‌ها تعریف می‌شود. همچنین، صرف نظر از طول میخ‌های مختلف، مقادیر x/H = ۰/۵%∆ بعنوان مرز وقوع تغییر شکلهای پلاستیک و مقادیر x/H = ۳/۷۵%∆ به عنوان مرز تشکیل گوه گسیختگی و وقوع تخریب برای سیستم میخ کوبی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها :
خاک میخ‌کوبی‌شده، عملکرد لرزه‌ای، ضریب شبه‌استاتیکی، سطوح عملکرد، مکانیزم (سازوکار) گسیختگی.

 
 نظرات