مقالات   
 

 طراحی سبز و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

عنوان مقاله: ارزیابی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM در طراحی سبز / نویسندگان: علی زاهدی، آبتین تشکری، پوریا عقبایی ...

ارسال کننده: پوریا عقبایی
تاریخ ارسال: دوشنبه 12 تیر 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM در طراحی سبز
نویسندگان: علی زاهدی، آبتین تشکری، پوریا عقبایی
ارائه‌شده در: نخستین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۵.

چکیده :
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ) WCED ( توسعه پایدار را به صورت توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی بر آورده نماید، تعریف کرده است LEED پرکاربردترین سیستم رتبه بندی ساختمان سبزدر کشور ماست LEED در ۷سرفصل محیط زیستی با ۶۹ امتیاز ارایه طریق می دهد و ساختمان هایی که معیارهای توسعه پایدار را برآورده کنند ،موفق به اخذ گواهینامه لیید )پلاتنیوم ،طلایی ،نقره ای، گواهی( برای ساختمانهای سبز می شوند.مدلسازی اطلاعات ساختمان به مجموعه ای از اطلاعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی ، ایجاد نقشه های ساختمانی با کیفیت، پیش بینی عملکرد ساختمان، تخمین هزینه، زمانبندی، روشهای نگه داری وبهرهبرداری ومدیریت قراردادها و تدارکات بکار می رود، تعریف می شود . در پژوهش کاربردی آتی، پس از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی چند مطالعه ی موردی در این زمینه پرداخته شد که به روشاستقرایی فشرده سازی و طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها صورت پذیرفت. در پاسخ به گرم شدن کره زمین، کمبود منابع انرژی، و چالشهای تخریب محیطزیست، انسانها برای ساخت شهرهاییکمکربن و همگام با اصول معماری و ساختمانهای سبز تلاش میکنند. منظور از ساختمان سبز، چرخه حیات ساختمان است، همچنین افزایش محافظت از منابع)انرژی، آب، زمین و مواد(، محافظت از محیطزیست، کاهش آلودگی، تامینسلامت مردم، استفاده موثر از فضا، هماهنگی بین طبیعت و معماری را شامل میشود. در ادامه به معرفی راهکارها و روشهایی در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان در این مقاله خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها :
سامانه‌ی رتبه‌بندی ساختمان سبز، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، ساختمان‌های پایدار، منابع انرژی.

 
 نظرات