مقالات   
 

 تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی در فلات ایران

نام مقاله: ارائه‌ی روابطی برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی در فلات ایران با رویکرد تصادفی / پدیدآورندگان: ایمان عشایری، مسعود نیک‌بختان ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 30 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : ارائه‌ی روابطی برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی در فلات ایران با رویکرد تصادفی
پدیدآورندگان : ایمان عشایری، مسعود نیک‌بختان

چکیده :
با توجه به گسترش روز افزون مناطق شهری و افزایش جمعیت و نیز توسعه پروژه‌های عمرانی احتمال خسارات ناشی از زلزله‌های بزرگ رو به افزایش است. در این میان، استفاده از تاریخچه‌های زمانی متناسب با منطقه مورد نظر برای طراحی یا بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها مورد نیاز است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق وجود شتاب‌نگاشت واقعی برای انجام این اقدامات در دسترس نیست بنابراین تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی بر اساس ویژگی منبع زلزله و ساختگاه دارای اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر به منظور ارائه روابطی مختص به فلات ایران جهت تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی بر مبنای یک روش تصادفی صورت گرفته است. بر این اساس، با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری شامل ۲۵۸ زوج شتاب‌نگاشت از زلزله‌های رخ داده در فلات ایران با بزرگای گشتاوری بیش از ۵/۵ ریشتر اقدام به استخراج پارامتر‌های لرزه‌ای شده است و پس از آن با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی با ویژگی‌های تصادفی روابطی جهت تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی ارائه شده است. این روابط به طور جداگانه برای ساختگاه‌هایی با سرعت موج برشی (Vs) بیشتر و کمتر از ۶۰۰ متر بر ثانیه و برحسب مؤلفه‌های عمود بر گسل و موازی با گسل به دست آمده است. در نهایت، به منظور صحت‌سنجی روابط ارائه شده به تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی متناظر با زلزله‌ی سال ۲۰۰۲ در منطقه آوج استان قزوین با بزرگای گشتاوری ۴/۶ مربوط به گسل معکوس آوج پرداخته و نتایج با رکورد واقعی ثبت‌شده در این منطقه مقایسه شده است.

کلیدواژگان :
شتاب‌نگاشت مصنوعی، فلات ایران، مدل تصادفی، تحلیل رگرسیون، گسل معکوس، طیف پاسخ.

 
 نظرات