مقالات   
 

 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه‌ی آرامش با آستانه ‌یپلکانی/ نویسندگان: افشار مینایی گیگلو ، مسعود قدسیان، مجتبی مهرآیین ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 اسفند 1401
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه‌ی آرامش با آستانه ‌یپلکان
نویسندگان: افشار مینایی گیگلو ، مسعود قدسیان، مجتبی مهرآیین
انتشاریافته در: قصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
پرش هیدرولیکی جریان متغیر سریعی است که طی آن جریان فوق بحرانی به جریان زیر بحرانی تبدیل می‌شود. حوضچه‌های آرامش معمولاً در پایین دست سازه‌های نظیر شوت‌ها و دریچه‌ها، برای کنترل پرش هیدرولیکی استفاده می‌شوند. بلوک‌های میانی، پله های مثبت و منفی و آستانه انتهایی تجهیزاتی هستند که معمولاً برای استقرار پرش هیدرولیکی درون حوضچه آرامش استفاده می‌شوند. در تحقیق حاضر تشکیل پرش هیدرولیکی درون نوع جدیدی از حوضچه آرامش با آستانه پلکانی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌های درون کانالی با عرض ۶۰ سانتی متر، ارتفاع ۱ متر و طول ۱۲ متر انجام شده است. در این آزمایش‌ها تاثیر آستانه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پارمترهای مهمی چون عمق پایاب، هندسه آستانه و موقعیت قرار گیری آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرش‌های شکل گرفته در حوضچه با آستانه پلکانی به پنج نوع A، B، B کمینه، C و C کمینه تقسیم‌بندی شده است که پرش‌ها در تبدیل از نوع A به B و نهایتاً C کمینه، بتدریج از حوضچه خارج می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد با وجود اثر مثبت پله‌ای کردن آستانه شیبدار، در شرایط ثابت جریان (عمق پایاب و عدد فرود اولیه)، افزایش تعداد پله‌های آستانه از ۲ به ۳ اثر منفی بر حفظ پرش در قبل از آستانه (درون حوضچه) دارد. در انتهای کار با توجه به نتایج حاصله، روابطی برای محاسبه میزان خروج پرش از حوضچه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها :
پرش هیدرولیکی، مطالعه‌ی آزمایشگاهی، آستانه‌ی پلکانی.


 
 نظرات