مقالات   
 

 تأثیر مدول نرمی ریزدانه بر پارامترهای بتن

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر مدول نرمی ریزدانه بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن / نویسندگان: مجید یزدان‌دوست، محمود یزدانی ...

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: یکشنبه 31 شهریور 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مدول نرمی ریزدانه بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن
نویسندگان: مجید یزدان‌دوست، محمود یزدانی
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «عمران مدرس»، دوره‌ی سیزدهم، ویژه‌نامه، بهار ۱۳۹۲.

چکیده :
از آنجایی که حدود ۴/۳ حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل می­دهد، مطالعه در مورد تأثیر ویژگیهای آن از قبیل نوع دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن ضروری به نظر می­رسد حال آنکه تحقیقات مبسوطی در این زمینه انجام نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مدول نرمی مصالح سنگی ریزدانه برخواص فیزیکی و مکانیکی بتن می­باشد. بدین منظور با استفاده از ۷ نوع دانه بندی با مدول نرمی ریزدانه متفاوت و ۱۱ نسبت آب به سیمان مختلف،۷۷ طرح اختلاط متفاوت طراحی وتحت آزمایش اسلامپ قرار گرفت. همچنین به واسطه طرح اختلاطهای طراحی شده، ۴۶۲ نمونه مکعبی و استوانه­ای ساخته و در سنین ۷ و۲۸ روز تحت آزمایش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر تأثیر مسقیم مدول نرمی مصالح سنگی ریزدانه برخواص فیزیکی و مکانیکی بتن می باشد. به این صورت که کاهش مدول نرمی ریزدانه از ۲۶/۳ تا ۶۶/۲، افزایش اسلامپ، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی بتن را به همراه دارد. عامل افزایش پارامترهای مکانیکی بتن را می­توان در انسجام ساختار دانه بندی مصالح سنگی با مدول نرمی کمتر دانست. همچنین وجود مصالح سنگی با ابعاد کوچکتر در ساختار دانه بندی با مدول نرمی پایین­تر سبب شده است تا شرایط مناسب­تری برای جابجایی ذرات بزرگتر فراهم آید که این امر افزایش نرخ اسلامپ را در مقابل کاهش میزان مدول نرمی به همراه داشته است. در نتیجه می­توان گفت نوع دانه بندی مصالح سنگی به منظور ایجاد یک ساختار مناسب، تأثیر بسزایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ایفا می­‌کند.

کلیدواژگان:
مدول نرمی ریزدانه، اسلامپ، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، مقاومت کششی.

 
 نظرات