مقالات   
 

 تاثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیا

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیای یک مخلوط ماسه رسی تراکم‌پذیر غیراشباع / نویسندکان: مقداد نگهبان، علی میرزایی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیای یک مخلوط ماسه رسی تراکم‌پذیر غیراشباع
نویسندکان: مقداد نگهبان، علی میرزایی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، فروردین ۱۳۹۵، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۱.

چکیده :
در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای نسبت تخلخل اولیه، درصد رطوبت، مکش بافتی، درجه اشباع و هیسترسیس هیدرولیکی بر روی ظرفیت باربری کالیفرنیا یک مصالح روسازی پرداخته شده است. برای این منظور، مقدار سی بی آر یک خاک مخلوط ماسه رسی در بازه ای از مقادیر نسبت تخلخل اولیه روی بازه های تر و خشک شدگی منحنی مشخصه آب- خاک اندازه گیری شده است. آزمایش های ترشدگی سی بی آر روی نمونه های خاک متراکم و ترشده در بازه ای از مقادیر نسبت تخلخل و درصد رطوبت اولیه انجام پذیرفت. نمونه های خاک استفاده شده در آزمایش های خشک شدگی نیز ابتدا مطابق با روند و پارامترهای نمونه های استفاده شده در آزمایش های ترشدگی ساخته شده و بعد از خشک نمودن یکنواخت آن ها با استفاده از تکنیک هوادهی مقادیر سی بی آر آنها اندازه گیری شده است. بر پایه نتایج آزمایشگاهی، ظرفیت باربری کالیفرنیا خاک مورد مطالعه با افزایش مقادیر تراکم اولیه و مکش بافتی خاک افزایش یافته است. لیکن نتایج آزمایشگاهی حاکی از کاهش مقدار سی بی آر خاک مفروض با افزایش درجه اشباع خاک است. با عنایت به مشاهده آزمایشگاهی در یک مکش بافتی مفروض، ظرفیت باربری خاک مطالعه شده دارای مقادیر کمتری روی بازه های خشک شدگی نسبت به بازه های ترشدگی بوده است. این روند هیسترتیک مشاهده شده در تغییرات سی بی آر، با توجه به رفتار هیسترسیس هیدرولیکی منحنی مشخصه آب- خاک بیان شده است.

کلیدواژه‌ها :
خاک‌های غیراشباع، مخلوط ماسه‌ی رس‌دار، سی‌بی‌آر، هیسترسیس هیدرولیکی، منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک.

 
 نظرات