مقالات   
 

 بررسی عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی

عنوان مقاله: روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی / نویسندگان: پیمان حمیدی، حامد نوروزی، داود کرمی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 31 مرداد 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی
نویسندگان: پیمان حمیدی، حامد نوروزی، داود کرمی

چکیده :
امروزه کنترل تغییرشکل خاک در گودبرداریهای عمیق در مناطق شهری پرازدحام با هدف حداقل کردن تاثیر گودبرداری بر سازههای مجاور اهمیت زیادی دارد. بنابراین یک روش مناسب برای مدل کردن رفتار خاک با هدف تعیین پاسخ واقعی خاک به گود برداری و ساخت دیوار و همچنین پیش بینی مقدار و الگوی تغییر مکان زمین، از جمله مسائل بسیار مهم در مکانیک خاک میباشد. دیوارهای حائل دیافراگمی نوعی از دیوارهای حائل صلب از جنس بتن میباشند که با هدف ایجاد تکیهگاه جانبی برای جداره قائم خاک و جلوگیری از گسیختگی آن ساخته می- شوند. در این تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف در پیش بینی تغییرمکان زمین با استفاده از روشهای عددی بررسی شده و همچنین سعی شده است مناسبترین مدل برای خاک در تحلیلهای دیوار حائل دیافراگمی تعیین و نتایج تحلیلهای صورت گرفته با نتایج سایر مطالعات مورد بررسی قرار و با فرض مدل رفتاری موهر- کلمب برای خاک انجام گرفته PLAXIS گیرد. تحلیل پارامتریک در این تحقیق با استفاده از برنامه المان محدود است. ضریب فشار جانبی اولیه، سختی خاک و ... به عنوان پارامترهای تاثیرگذار در تحلیل مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتیاج حاصل از تحقیق حاکی از این است که مدول خاک مهمترین پارامتر در پیش بینی تغییرمکان خاک میباشد. بعلاوه، مدل مورد استفاده در تحلیلهای المان محدود نیز از موارد بسیار مهم میباشد.

کلیدواژه‌ها :
دیوار دیافراگمی، تحلیل المان محدود، مطالعه‌ی پارامتریک، سختی.

 
 نظرات