مقالات   
 

 بهینه‌یابی سطح لغزش بحرانی شیب‌های خاکی

عنوان مقاله: بهینه‌یابی سطح لغزش بحرانی شیب‌های خاکی مسلح به روش قطعات افقی / نویسندگان: امین کشاورز، عبدالرضا خدری ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 12 آذر 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بهینه‌یابی سطح لغزش بحرانی شیب‌های خاکی مسلح به روش قطعات افقی
نویسندگان: امین کشاورز، عبدالرضا خدری

چکیده :
در این مقاله از روش قطعات افقی برای بررسی پایداری شیب‌های خاکی مسلح استفاده شده است. در این روش توده خاک و مسلح‌کننده به یک سری قطعات افقی تقسیم شده و پایداری استاتیکی قطعات مورد بررسی قرار می‌گیرد. سطح لغزش استفاده شده در این روش معمولاً لاگ اسپایرال می‌باشد. اما در این مقاله شکل سطح لغزش کاملاً تصادفی (اما از نظر حرکتی قابل قبول) فرض شده و از روش‌های بهینه‌سازی برای تعیین سطح لغزش بحرانی استفاده شده است. برای استفاده از این روش، یک برنامه کامپیوتری نوشته شده است که قادر است با گرفتن اطلاعات هندسه مسئله، خواص خاک و مسلح‌کننده، سطح لغزش بهینه را تعیین کرده و میزان مسلح کننده و نیز طول مسلح کننده مورد نیاز را تعیین نماید. اثرات زلزله به صورت ضرایب شبه‌استاتیکی افقی و عمودی در نظر گرفته شده است. با انجام تحلیل‌های متعدد دیده شد که نتایج حاصل برای سطح لغرش لاگ اسپایرال به نتایج سایر محققین نزدیک است و برای سطح لغزش تصادفی بهینه‌شده، سطح لغزش به دست آمده، بحرانی‌تر است. اثر پارامترهای مختلف از جمله ضرایب زلزله افقی و قائم، خواص خاک و مسلح‌کننده و هندسه شیب نیز بررسی شده است.

واژگان کلیدی :
شیب‌های خاکی مسلح، سطح لغزش بحرانی، بهینه‌سازی به روش قطعات افقی.

 
 نظرات