مقالات   
 

 محاسبه‌ی عمق بحرانی واحد در کانال‌های مرکب

عنوان مقاله: ارائه‌ی روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه‌ی عمق بحرانی واحد در کانال‌های مرکب / نویسندگان: علیرضا مردوخ‌پور، حسین جاماسبی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 6 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه‌ی عمق بحرانی واحد در کانال‌های مرکب
نویسندگان: علیرضا مردوخ‌پور، حسین جاماسبی

چکیده :
از آنجا که با توجه به مفهوم انرژی مخصوص می توان برای کانالهای با مقطع یکسان، روابطی برای تعیین عمق بحرانی ارائه داد، بر مبنای انرژی مخصوص نیز می توان، روابط عمق بحرانی را برای کانالهای مرکب دارای چند عمق و سطح مقطع متفاوت تعمیم داد. با توجه به آنکه در کانالهای مرکب، ممکن است پروفیلهای مختلفی از انواع جریان در یک مقطع وجود داشته باشند، بیشتر از یک عمق بحرانی در مقاطع مرکب می تواند پدید آید. در این تحقیق الگوریتمی برای محاسبه عمق بحرانی در کانالهای مرکب بر مبنای نوع جریان حاکم بر هر بازه ارائه می شود و یک عدد فرود واحد معین برای طرح بهینه کانالهای مرکب معرفی می گردد.

واژگان کلیدی :
انرژی مخصوص، عمق بحرانی، کانال مرکب، پروفیل جریان، عدد فرود.

 
 نظرات