مقالات   
 

 بررسی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

عنوان مقاله: بررسی برش و نسبت جابه‌جایی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال مفصلی تحت نگاشت‌های دور و نزدیک گسل / نویسندگان: مجید قلهکی، محسن گرامی، علی مهدی‌پور ...

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 شهریور 1401
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی برش و نسبت جابه‌جایی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال مفصلی تحت نگاشت‌های دور و نزدیک گسل
نویسندگان: مجید قلهکی، محسن گرامی، علی مهدی‌پور
به‌چاپ‌رسیده در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «عمران مدرس»، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۳.

چکیده :
در سال های اخیر با مطالعه انجام گرفته روی زلزل ههای مخرب و زمین لرزه های متفاوت روی سیست م های سازه ای مختلف و ثبت نگاشت شتاب زلزل ههای به وقوع پیوسته، تفاوت آثار خراب یهای ایجاد شده در محدوده ۱۵ تا ۶۰ کیلومتری مرکز وقوع زمین لرز هها (که حوزه نزدیک گسل نامیده می شود) نسبت به خرابی های پیدا شده در خارج از این حوزه مشخص شده است . با توجه به سختی مناسب سیستم دیوار برشی فولادی برای کنترل تغییر شکل سازه و مکانیزم شکست شکل پذیر و اتلاف انرژی بالا، در این مقاله به بررسی رفتار دینامیکی دیوار برشی فولادی دارای اتصال تیر به ستون مفصلی تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل پرداخته شده است . ۱۵ و ۲۵ طبقه دیوار برشی فولادی به وسیله تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت چهار جفت ،۷ ، چهار مدل اجزاء محدود ۳ تحلیل شد . پاسخ سازه ها شامل برش و زاویه دریفت طبقات نشان ABAQUS نگاشت دور و نزدیک گسل در نرم افزار اجزاء محدود دهنده آثار بیشتر توزیع برش در حوزه دور از گسل بوده که این موضوع به دلیل آثار بیشتر مودهای بالاتر در حوزه دور از گسل ۰ ثانیه) اثر حرکات نزدیک گسل بر پارامترهای پاسخ / نسبت به حوزه نزدیک گسل است. در قا بهای بلن دمرتبه (بیش از پریود ۷ سازه بیشتر از حرکات حوزه دور از گسل بوده که این مسأله به دلیل بیشتر بودن محتوای فرکانسی نگاشت های دور از گسل در محدوده پریود کوتاه و محتوای فرکانسی بیشتر حوزه نزدیک گسل در محدوده پریود بلند است.

کلیدواژگان :
دیوار برشی فولادی با ورق نازک، اتصال مفصلی، تحلیل دینامیکی غیرخطی، حوزه‌ی نزدیک گسل.


 
 نظرات