مقالات   
 

 تحلیل پایداری دیواره‌ی نهایی معدن انگوران

عنوان مقاله: تحلیل پایداری دیواره نهایی شمالشرقی معدن روی و سرب انگوران با روش‌های تعادل حدی و المان مجزا / نوبسندگان: مسعود شمس‌الدین سعید، فرزان اورنگی، پرویز معارفوند، ابراهیم یعقوبی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 18 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل پایداری دیواره نهایی شمال‌شرقی معدن روی و سرب انگوران با روش‌های تعادل حدی و المان مجزا
نوبسندگان: مسعود شمس‌الدین سعید، فرزان اورنگی، پرویز معارفوند، ابراهیم یعقوبی

چکیده :
پایدارسازی شیروانیها یکی از مهمترین مسائل در فعالیتهای عمرانی و معدنی است که مستلزم توجه خاص است. ریزش یک دیواره از معدن در معادن روباز بزرگ میتواند باعث واردآمدن خسارتهای هنگفت مالی و حتی جانی شود. با بررسی پایداری شیروانیها قبل و در حین انجام عملیات معدنی، میتوان از وارد آمدن خسارات ناخواسته تا حد زیادی کاست. در این مقاله پایداری دیواره نهایی شمالی معدن سرب و روی انگوران که مستعد لغزش است مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به وجود ناپیوستگیهای متعدد در محل از روشهای تعادل حدی و المان مجزا برای تحلیل عددی استفاده شدهاست. نتایج حاصل از این دو روش انطباق خوبی باهم دارند. فاکتور ایمنی بدست آمده از هر دو روش در و بیشترین آن مربوط به روش مهندسی ارتش 2 / حالت خشک بیشتر از دو است که در این میان روش فلنیوس، کمترین فاکتور ایمنی ( 818) بین مقادیر حداقل و حداکثر روش تعادل حدی قرار دارد. از آنجا که / 3/045 ) است. فاکتور ایمنی بدست آمده به روش المان مجزا ( 015 ) 1 قرار دارد، دیواره در حالت خشک پایدار است. در حالت دوم - /3 1/ حداقل مقادیر قابل قبول در مسائل مربوط به شیروانیها در محدوده 0 یعنی وارد کردن آب به مدل، جابجایی افقی دیواره به طور قابل چشمگیری افزایش یافته و حتی میتواند باعث ناپایداری و ریزش مقطعی برخیاز پله ها شود. بنابراین دیواره نهایی شمالشرقی با زاویه شیب طراحی شده و با سطح آب زیرزمینی موجود، تا حدودی مستعد ریزش است کهبایستی توجه خاص به نقش آب های زیرزمینی در پایداری دیواره داشت.

واژه‌های کلیدی :
تحلیل پایداری، معدن روی و سرب انگوران، روش المان مجزا، تعادل حدی.

 
 نظرات