مقالات   
 

 تقاضای لرزه‌ایِ قاب‌های بتنی میان‌مرتبه

عنوان مقاله: اثر مولفه‌ی قائم زلزله روی تقاضای لرزه‌ایِ قاب‌های بتنی میان‌مرتبه / نویسندگان: مختار انصاری، رضا وهدانی، مسعود انصاری ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 23 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: اثر مولفه‌ی قائم زلزله روی تقاضای لرزه‌ایِ قاب‌های بتنی میان‌مرتبه
نویسندگان: مختار انصاری، رضا وهدانی، مسعود انصاری
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۱ ـ (۱۳۹۶).

چکیده :
با توجه به خسارتهای سازه ای به وجود آمده در زمین لرزهای نزدیکگسل اخیر که به مؤلفه ی قائم زمین لرزه نسبت داده میشودو بروز آسیب های متعدد در ستون‌های بتنی که باعث تخریب پیشرونده نیز می‌شود، علاقه مندی برای بررسی اثر مؤلفه ی قائم در پاسخ های لرزه‌ای افزایش یافته است.در این پژوهش، قابهای بتنی میان‌مرتبه طراحی شده با ضوابط لرزه‌ای، تحت تحریک همزمان مولفه قائم و افقی زلزله و تحریک مولفه افقی زلزله به تنهایی قرار گرفت. برای تحلیل تاریخچه زمانی از دو گروه شتاب نگاشت‌های نزدیک و دور از گسل، استفاده گردید. پاسخ‌های سازه ای نیروی محوری کششی، فشاری و نوسان نیروی محوری ستون‌ها، نسبت نیاز به ظرفیت برشی ستون‌ها و لنگر بیشینه ی وسط دهانه ی تیر، در دو حالت با و بدون تحریک مؤلفه ی قائم، مقایسه شد و اثر حضور مؤلفه ی قائم، برای شتاب نگاشت های دور و نزدیک گسل، برای دهانه ی کناری و میانی، قابهای بتنی به صورت مجزا به دست آمد .نتایج نشان می‌دهد که نیروی کششی و بروز کشش در ستون های کناری بحرانیتر از ستونهای میانی، خواهد بود. حضور مؤلفه ی قائم باعث کاهش نیروی فشاری کمینه و حرکت به سمت کشش می شود که این مقدار در بحرانی ترین حالت، به صورت میانگین بین شتاب نگاشتهای نزدیک گسل به ۸۴% کاهش میرسد. حضور مؤلفه ی قائم باعث افزایش نیاز به ظرفیت برشی میشود و در بیشترین حالت به ۳۱% افزایش نسبت نیاز به ظرفیت برشی منجر میشود.

کلیدواژه‌ها :
مؤلفه‌ی قائم زمین‌لرزه، نیروی محوری ستون، نسبت نیاز به ظرفیت برشی، حوزه‌ی نزدیک گسل.

 
 نظرات