مقالات   
 

 تعامل معماری سنتی با منظر شهری ساحلی

عنوان مقاله: بررسی اصول طراحی معماری سنتی در تعامل با منظر شهری ساحلی / نویسند‌گان: محمدحسین حسینی مفرد، فاطمه رضوی، کوروش عطاریان ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی اصول طراحی معماری سنتی در تعامل با منظر شهری ساحلی؛
موردپژوهی: منظر ساحلی محله‌ی بهبهانی‌های بوشهر
سال انتشار: ۱۳۹۲؛ زبان مقاله: فارسی
محل انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه‌ی پایدار، با محوریت «از معماری بومی تا شهر پایدار»
نویسند‌گان: محمدحسین حسینی مفرد، فاطمه رضوی، کوروش عطاریان

چکیده :
از دیرباز تا کنون جداره ها و نمای رو به ساحل در شهرهای ساحلی، نمایانگرشخصیت و هویت اینگونه شهرها بوده است مقاله حاضر اصول طراحی منظر شهرساحلی را بر مبنای ساختار کالبدی، فرهنگی، بوم شناختی و نظام زیباشناسانه بافت سنتی شهر بوشهر مورد تحلیل و بررسی قرارمیدهد محله بهبهانی ها در شهر بوشهر یکی از چهار محل سنتی در بافت قدیم شهر میباشدکه دارای منظر ساحلی با پتانسیل های ویژه تاریخی و برجسته است، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میگیرد روش تحقیق در این پژوهش، توصیفى تحلیلى و شیوه گردآوری اطلاعات، مرور متون و منابع با ابزار مطالعات کتابخانهاى و در روش تحقیق میدانی از شیوه هاى تحقیق اسناد تصویرى، مشاهده و مصاحبه نیم سازمان یافته استفاده شده است در نهایت با تطبیق عوامل ساختاری منظرشهر ساحلی بر اساس شاخصه های کالبدی هویتی شهر، انگارههای موثر در پویاییو ماندگاری منظر شهری بوشهر استخراج شده است

کلیدواژگان :
منظر سنتی، منظر شهری ساحلی، محله‌ی بهبهانی‌های بوشهر.

 
 نظرات