مقالات   
 

 کیفیت محیط کالبدی و حس مکان

عنوان مقاله: کیفیت محیط کالبدی و حس مکان؛ موردشناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران / نویسندگان: محمدتقی رضویان، محمدکاظم شمس پویا، عبدالله ملاتبارلهی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: کیفیت محیط کالبدی و حس مکان؛ موردشناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران
نویسندگان: محمدتقی رضویان، محمدکاظم شمس پویا، عبدالله ملاتبارلهی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی «جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۱۰، بهار ۱۳۹۳.

چکیده :
حس مکان که از عوامل تعلّق به یک مکان و به ادراک کنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم و کلیدی در جغرافیای انسانی به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می‌شود.‌ این پژوهش به بررسی وتحلیل کیفیت محیط کالبدی وحس مکان دانشجویان می‌پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی–تحلیلی و جامعه آماری‌این تحقیق تعداد ۵۶۴۴ نفر از دانشجویان دانشکده‌های زیر مجموعه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و در بخش عملی نیزتعداد ۴۰۰ نفراز دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برگزیده‌شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد، متغیر موقعیت دانشگاه با میانگین وزنی ۰۶/۴ و وزن نسبی ۲۷/۰ در بین متغیرهای پانزده‌گانه تحقیق بیشترین ﺗﺄثیر را بر حس مکان دانشجویان داشته و بالاترین رتبه را به خوداختصاص داده‌است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب جهت پیاده روی و فضای سبزﻣﺸﺠﺮ نیز بعد از موقعیت دانشگاه بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژگان :
حس، مکان، موقعیت جغرافیایی، محیط کالبدی، دانشگاه شهید بهشتی.

 
 نظرات