مقالات   
 

 جایگاه طراحی داخلی در باززنده سازی بناهای تاریخی

نویسندگان: ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺿﯿاشهابی، منا آذرﻧﻮش...

ارسال کننده: یاشار مهدی زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 شهریور 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)


جایگاه طراحی داخلی در باززنده سازی بناهای تاریخی


نویسندگان:
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺿﯿاشهابی، منا آذرﻧﻮش

در یک قرن اخیر، مساله آثار و بناهای تاریخی و چگونگی برخورد با آنها در امر باززنده سازی و بخشیدن حیات دوباره به آن به عنوان یادگارهای تاریخی یک مرز و بوم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
نکته مهم در ارتباط با جایگاه طراحی داخلی در طرح باززنده سازی بناهای تاریخی که باید بدان توجه داشت اینست که طراحی داخلی در هر مورد، بر مبنای ویژگی ها و ارزشهای همان اثر، متناسب با روح بنا صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر، سعی بر آن خواهد بود، بعد از آشنایی مقدماتی با اصولی که در باززنده سازی یک بنای تاریخی مطرح می باشد، به کمک مطالعه موردی نمونه های موفق طراحی داخلی در این زمینه پاسخی به پرسش مطرح شده داده شود.
 
 نظرات