مقالات   
 

 بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرها درایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز(شیکاگو)

نویسند‌گان: قدیر صیامی، داود عرفانی صفدری، مرتضی شریفیان...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 16 شهریور 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله
بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرهادرایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز شیکاگو

سال انتشار 1392
محل انتشار همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت ازمعماری بومی تا شهر پایدار
زبان مقاله فارسی

نویسند‌گان:
قدیر صیامی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی
داود عرفانی صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین المللی امام رضاع
مرتضی شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین المللی امام رضاع

خلاصه مقاله
بام ها، جاذب انرژی و گرمای خورشیدی بوده و یکی ازعوامل تاثیرگذاردرظهورپدیده جزایرگرمایی تلقی میشود درواقع یکی ازراهیارهای مقابله با اگر جزیره گرمایی، بام های سبز شهری است که با رهاسازی رطوبت در جو و افزایش آب درهوا بطورغیرمستقیم باعث خنکی شهر می شوند کاشت علمی درختان مناسب، تا 04 در اثر سایه درختان و 30 به دلیل افزایش رطوبت،کاهش اثر دیده جزیره گرمایی رابه دنبال داردک اع این رو هدف اصلی در این پژوهش معرفی بام های سبز شهری به انواع یکی ازرویکردهای موثرمواجه باجزایرحرارتی شهری در کلانشهرهای بزرگ کشور به منظور صرفه جویی انرژی،بهبود منافع زیست محیطی و زیبایی شناسی و کاهش الاینده های شهری می باشدروش تحقیق در این کار پژوهشی اع نوع کیفی و براساس مطالعات موردی به صورت توصیفی تحلیلی است و تلاش خواهد شد ضرورت و جایگاه بام های سبز شهری درکاهاگر جزایر حرارتی در کلانشهرها، بصورت موردی پروژه ایلیونویزبه عنوان یک تجربه پیشرو همراه با شواهد و مصادیق اگرگداری این رویکرد جدیددر کاه بگار مخرب جزایر حرارتی در شهرهای بزرگ تشریح نمود نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می دهد رویکرد بام های سبز با کمک فناوری های نوین کشت ونیز ساختمان، نقشی مهم در تلطیف محیط زیست شهری، کاهش ضریب الودگی، جذب حداکثری امواج و رتوهای مضر خورشیدی، در شهرهای الوده معاصر را دارد و میتواند به انوان روشی سودمند در پروژه های کلانشهری ایران، میان یابی،ساخت و مورد استفاده قرار گیرد


کلمات کلیدی
بام سبز، راهبرد، جزایرحرارتی، کلانشهرها، پروژه ایلیونویز
 
 نظرات