مقالات   
 

 هندسه‌ی طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک

عنوان مقاله : واکاوی کاربرد هندسه‌ی طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک (با بررسی آرایه‌ی درونی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله) / نویسندگان : علیرضا مستغنی، محسن علیمرادی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: شنبه 16 شهریور 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : واکاوی کاربرد هندسه‌ی طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک (با بررسی آرایه‌ی درونی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله)
نویسندگان : علیرضا مستغنی، محسن علیمرادی
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
با ورود رایانه، تغییراتی در روند طراحی معماری رخ د‌اد و جریان‌هایی از جمله معماری پارامتریک ایجاد شد. یکی از اصول طراحی در این معماری هندسه فراکتال است. این مقاله به واکاوی کاربرد این نوع هندسه در معماری پارامتریک می‌پرد‌ازد. براساس مطالعات اولیه، آرایه د‌اخلی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله نیز با استفاد‌ه از هندسه فراکتال طراحی شد‌ه است. پژوهش به‌دنبال پاسخگویی به این دو پرسش است که آیا می‌توان با استفاد‌ه از امکانات هندسی معماری پارامتریک، این آرایه را بازتعریف نمود؟ آیا امکان تعریفی جد‌ید از این اثر در قالب الگوریتم وجود د‌ارد؟ لذا دراین پژوهش، هندسه مورد استفاد‌ه در آرایه د‌اخلی گنبد این مسجد تحلیل خواهد شد و هندسه مستخرج از آن در چارچوب اصول معماری پارامتریک و با زبان الگوریتم بازتعریف می‌شود. روش تحقیق مورد استفاد‌ه در این پژوهش از نوع تاریخی و با راهبرد شبیه‌سازی رایانه‌ای بود‌ه است که در آن منابع مطالعاتی مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته‌اند. جهت بررسی درستی تحلیل هندسی مورد مطالعه، الگوریتم به‌وسیله افزونه گرس هاپر در نرم‌افزار راینو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که می‌توان آثار اصیل سنتی ایرانی را بازخوانی و به زبان معماری روز ترجمه نمود تا بتوان علاوه بر عملکرد‌های پیشین خود، عملکرد‌هایی جد‌ید بر آنها افزود. یا حتی با تلفیق با اید‌ه‌هایی نو، تکامل بخشید.

کلیدواژگان :
معماری پارامتریک، هندسه فراکتال، الگوریتم، مسجد شیخ لطف‌الله.

 
 نظرات