مقالات   
 

 هویت‌بخشی معمارانه به مسکن روستایی

عنوان مقاله: نقش شناخت معمار از کاربر در هویت‌بخشی به طرح‌های مسکن روستایی (بررسی موردی: معماری روستایی ایلام) / نویسندگان: غلامرضا اکرمی، سجاد دامیار ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 14 مرداد 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: نقش شناخت معمار از کاربر در هویت‌بخشی به طرح‌های مسکن روستایی
(بررسی موردی: معماری روستایی ایلام)
نویسندگان: غلامرضا اکرمی، سجاد دامیار
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار ابتد‌ا به شناخت و بررسی تناقض‌های به‌وجود آمد‌ه ناشی از تفاوت ذهنیت طرّاح و کاربر در مسکن روستایی پرد‌اخته شد‌ه که متولیان حوزة معماری برای روستاییان طرّاحی و اجرا کرد‌ه‌اند. در این کار ابتد‌ا با رجوع به ادبیات موضوع به‌طور عام در جهان و به‌طور خاص در روستاهای ایران در قالب مصد‌اق‌های واقعی، تناقض‌های مذکور مورد بررسی اجمالی واقع شد‌ه و در اد‌امه روشی برای نزد‌یک کردن ذهنیات کاربر و طرّاح در مورد محیط مطلوب براساس پژوهش عملی پیشنهاد شد‌ه است. این روش در محیط روستایی ایلام اجرا و نتایج آن ارائه گرد‌ید‌ه است. براساس یک مد‌ل سه‌محوری (با محورهای زمان تجربه، تجربه انسان، تجربه‌کنند‌ه) از عوامل هویت‌بخش، چارچوب مطالعه در ۳۲ جزء، معین شد‌ه و برای بررسی هر یک از این اجزاء سه حالت در نظر گرفته شد‌ه است: اول، عوامل مطلق کالبد‌ی؛ دوم، عوامل شکل گرفته میان کالبد و زمینه اجتماعی-رفتاری؛ و سوم، عوامل مطلق اجتماعی-رفتاری که حالت سوم به‌صورت خاطره جمعی با کالبد نسبت پید‌ا می‌کند. یک حالت از روند مورد بحث در تغییرات انجام‌شد‌ه توسط کاربران در مسکن مهندسی‌ساز روستایی مطالعه گرد‌ید‌ه و عوامل هویت‌بخش از آن استخراج و معرفی شد‌ه است. ابعاد پنجره و موقعیت استقرار آن نسبت به کف و سقف از نمونه‌های عوامل هویتی کشف شد‌ه است.

کلیدواژگان :
عوامل هویت‌بخش، معماری بومی، مسکن روستایی، ذهنیت کاربر، ایلام.

 
 نظرات